புதன், 13 ஜூலை, 2011

உண்மை தமிழ் வேட்பாளர்களே ! கவனம்!

தேர்தல் 
உண்மை தமிழ் வேட்பாளர்களே !
கவனம்!
இதுவரை 
பலரை கொன்றுகுவித்தவரின் 
கண்கள் உம்மீது படர்கிறது.
தமிழர்களே 
வேட்பாளர்களையும் காத்து 
பூரண வெற்றியையும் வழங்குங்கள்.

1 கருத்து: