செவ்வாய், 12 ஜூலை, 2011

இனத்தைக் காட்டிக்கொடுப்பவனுக்கு மானமென்ன? ரோசமென்ன ?செய்த பாவங்களுக்கு 
பாவ மன்னிப்பா/
செய்யப்போகும் 
பாவங்களுக்கு 
அங்கீகாரமா?

இனத்தைக் காட்டிக்கொடுப்பவனுக்கு 
மானமென்ன? ரோசமென்ன ?

                                                     -செல்வி-
 

1 கருத்து: